Mediestipend

Hvert år deler Familie & Medier ut mediestipend, i kategoriene forskningsstipend, mastergradsstipend og oppmuntringsstipend.

Målet med stipendet er å bidra til dyktiggjøring av kristne mediearbeidere, og gi støtte til bruk av mediene i evangeliets tjeneste. Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på temaene som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipendene. 

Søknadsfrist er 31.mars.

Last ned søknadsskjema.

 

De ulike typene mediestipend

Mastergradstipend

Familie & Mediers mastergradsstipend blir gitt til mastergradsutdanning innen medier, kommunikasjon, journalistikk og andre relevante fagområder. Stipendet kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner.

Stipendet er på inntil 20.000 kroner, og det blir delt ut stipend en gang i året. Søknadsfrist 31. mars. 

Bruk eget søknadsskjema , eller be om skjema fra Familie & Mediers kontor. Det skal legges ved prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Øvrige opplysninger står beskrevet på søknadsskjemaet.

Forskningsstipend

Familie & Mediers forskningsstipend blir gitt til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder. Stipendet kan bli brukt som delfinansiering av et doktorgradsprogram, og det kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner.

Stipendet er på inntil 40.000 kroner, og det blir delt ut stipend en gang i året. Søknadsfrist 31. mars. 

Bruk eget søknadsskjema , eller be om skjema fra Familie & Mediers kontor. Det skal legges ved prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Øvrige opplysninger står beskrevet på søknadsskjemaet.

Oppmuntringsstipend

Familie & Mediers oppmuntringsstipend blir gitt til prosjekter, studiereiser, formidling, programutvikling, arbeid med medier/misjon, kortere studier og annet. Vi vil særlig oppfordre personer med interesse for kristent mediearbeid, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner.

Det kan bli gitt flere stipend på 5.000, 10.000 eller maksimalt 20.000 kroner. Søknadsfrist 31. mars. 

Bruk eget søknadsskjema , eller be om skjema fra Familie & Mediers kontor. Det skal legges ved prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Øvrige opplysninger står beskrevet på søknadsskjemaet.

 

Retningslinjer for Familie & Mediers stipendfond

Formål

Stipendfondet har bakgrunn i et av Familie & Mediers formål som er ”å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste”. Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend. 

Vilkår

Vilkår for F&Ms støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: ”Familie & Medier bygger sin virksomhet på Bibelen og Den apostoliske trosbekjennelse”. 

F&M må som hovedregel behandle søknaden før studiet/kurset/prosjektet/reisen starter. Rapport etter fullført studium sendes F&M uoppfordret innen en måned etter endt studieopphold/kurs eller utført prosjekt/reise.

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til. F&M er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet.

Utlysning

Styret i F&M utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrister er 31. mars.
F&M kan gi råd og veiledning om egnede studiesteder og prosjekter.

Vurderingskriterier

Søknader til mastergrads- og forskningsstipend blir prioritert. 

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske Kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner.

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like.

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sin utdanning. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden.

F&M kan bruke stipendmidler til å få fram forskning på utvalgte områder i samsvar med F&Ms målsetting. Dette gjelder særlig områdene barn/medier og medier/livssyn.

Søknad

Søknad om stipend må skrives på F&Ms søknadsskjema. Du kan også bestille søknadsskjema eller oversende utfylt søknad til:

Familie & Medier  - Kristent medieforum
Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 Bergen

Telefon 56 31 40 50
E-post: post@fom.no